• Klauzula informacyjna dla rodziców/ uczniów


    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
    informuję, że:
    1. Administratorem Pani/ Pana – rodzica/ uczniów danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Słowiańska 1 tel. : 32 2599 856, mail: 
    sekretariat@sp40katowice.pl
    2. Inspektorem Ochrony Danych w szkole jest Pani Agata Gabłońska
    iod@jednostki.cuw.katowice.pl tel. 32 606 13 23.
    3
    . Dane osobowe Pana/Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
    4. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione oraz podmioty przetwarzające dane na rzecz administratora.
    5. Pana/ Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
    6. Posiada Pan/Pani/uczeń prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
    7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego. Jest niezbędne do prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej wobec ucznia, którego dane dotyczą na podstawie przepisów prawa.
    8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
    9. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  • Kontakty

  • Logowanie