• 1.Zebrania z rodzicami:

     

    14-09-2022

    11 - 01-2023

    31 – 05 -2023

     

    2.Konsultacje z rodzicami.

     

    19-10-2022

    23 -11-2022

    29-03-2023
     

    3. Terminy zebrań klasyfikacyjnych i – plenarnych Rady Pedagogicznej:

     

    11-01-2023 – zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające wyniki klasyfikacji w I półroczu

    19-06-2023 - zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające roczne wyniki klasyfikacji

     

    4. Inne ważne terminy:

     

    - do 22.12.2022r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych

    - do 19.05.2023r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

    - do 12.06.2023r. złożenie wniosku o egzamin klasyfikacyjny dla ucznia z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

    - do 19.05.2023r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych zachowania

     

    5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:


     

    Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2019 poz. 1093)  , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  są :

     

    31.10.2022

    2.05.2023

    9.06.2023

    22.06.2023

     

    Jednocześnie Dyrektor Szkoły informuje Rodziców ( prawnych opiekunów ) uczniów , że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia w świetlicy wg. przyjętego harmonogramu i po wcześniejszym poinformowaniu szkoły o uczęszczaniu dziecka w tych dniach na zajęcia świetlicowe

     

     

    Zimowa przerwa świąteczna : 23 - 31 grudnia 2022 r. 

    Ferie zimowe : 16 styczeń – 29 styczeń 2023 r. 

    Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. 

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach : 23 czerwca 2023 r. 

    Ferie letnie : 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

  • Kontakty

  • Logowanie