• Procedura obsługi żądań osoby, której dane dotyczą

    Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki Katowice

     

    Osoba, której dane dotyczą (pełnoletni uczeń, rodzic ucznia lub inna osoba, której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”), a placówka zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

    1. Osoba której dane dotyczą, może złożyć wniosek o realizację swoich praw osobiście w sekretariacie szkoły lub za pomocą portalu ePUAP po podpisaniu go certyfikatem kwalifikowanym.

    2. Osoba przyjmująca wniosek potwierdza tożsamość osoby składającej wniosek.

    3. Wniosek powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko, dane adresowe, rodzaj i szczegóły żądania oraz sposób poinformowania o realizacji żądania.

    4. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu miesiąca licząc od daty zgłoszenia żądania, termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

    5. Szkoła udziela osobie, której dane dotyczą, odpowiedzi na złożony w formie wskazanej przez wnioskodawcę:

     • do osobistego odbioru w sekretariacie placówki za potwierdzeniem odbioru,

     • na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

     • za pośrednictwem poczty elektronicznej,

     • zwrotnie poprzez platformę ePUAP.

    1. Szkoła nie pobiera opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

    2. Szkoła informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę któremu ujawniono dane osobowe, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

     

    Wzory wniosków realizacji przykładowych żądań zawierają załączniki do niniejszej procedury.

     

    Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez placówkę.

     

    Właściwym dla szkoły organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Załączniki do procedury:

    1. Załącznik nr 1 - Wniosek o żądanie sprostowania danych osobowych.

    2. Załącznik nr 2 - Wniosek o żądanie dostępu i informację o przetwarzanych danych osobowych.

    3. Załącznik nr 3 - Wniosek o odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    4. Załącznik nr 4 – Wniosek o żądanie usunięcia danych osobowych.

     

    Załącznik nr 1 - Wniosek o żądanie sprostowania danych osobowych

     

    Katowice, dnia ……………………………..

    ………………………………………

    (Imię i nazwisko wnioskodawcy)

     

    ………………………………………

    (Adres wnioskodawcy lub e-mail)

    ………………………………………….

    ………………………………………….

    ………………………………………….

    ………………………………………….

     

     

    Wniosek o żądanie sprostowania danych osobowych

    Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”) wnoszę o sprostowanie moich danych osobowych:

     

    Dotychczasowe dane

    Dane po zmianie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    O dokonanych zmianach proszę mnie poinformować*: ……………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………

     

    ……………………………………

    (podpis wnioskodawcy)


     


     

    *Podać rodzaj zwrotnej formy poinformowania o zrealizowaniu wniosku. (osobisty odbiór w placówce, list polecony, zwrot na adres e-mail, ePUAP)

    Załącznik nr 2 - Wniosek o żądanie dostępu i informację o przetwarzanych danych osobowych

     

     

    Katowice, dnia ……………………………..

     

    ………………………………………

    (Imię i nazwisko wnioskodawcy)

     

    ………………………………………

    (Adres wnioskodawcy lub e-mail)

    ………………………………………….

    ………………………………………….

    ………………………………………….

    ………………………………………….

     

     

    Wniosek o żądanie dostępu i informację o przetwarzanych danych osobowych

    Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”) wnoszę o pisemną informację dotyczącą moich danych osobowych, a w szczególności o wskazanie:

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

     

     

    Sposób przekazania informacji o zrealizowaniu wniosku*: ………….……………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………

     

     

    ……………………………………

    (podpis wnioskodawcy)

     

    *Podać rodzaj zwrotnej formy poinformowania o zrealizowaniu wniosku. (osobisty odbiór w placówce, list polecony, zwrot na adres e-mail, ePUAP)

    Załącznik nr 3 - Wniosek o odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

     

    Katowice, dnia ……………………………..

     

    ………………………………………

    (Imię i nazwisko wnioskodawcy)

     

    ………………………………………

    (Adres wnioskodawcy lub e-mail)

    ………………………………………….

    ………………………………………….

    ………………………………………….

    ………………………………………….

     

    Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

     

    Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”) odwołuję wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:

     

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

     

     

    Sposób przekazania informacji o zrealizowaniu wniosku*: ………….……………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………

     

     

    ……………………………………

    (podpis wnioskodawcy)

     


     

    *Podać rodzaj zwrotnej formy poinformowania o zrealizowaniu wniosku. (osobisty odbiór w placówce, list polecony, zwrot na adres e-mail, ePUAP)

     


     

    Załącznik nr 4 - Wniosek o żądanie usunięcia danych osobowych

    Katowice, dnia …………………………

     

    ………………………………………

    (Imię i nazwisko wnioskodawcy)

     

    ………………………………………

    (Adres wnioskodawcy lub e-mail)

    ………………………………………….

    ………………………………………….

    ………………………………………….

    ………………………………………….

     

    Wniosek o żądanie usunięcia danych osobowych

     

    Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
    z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”) wnoszę o niezwłoczne usunięcie przetwarzanych przez placówkę następujących danych osobowych:

     

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

    ……………………………………………………………………………………………………………

     

     

    Sposób przekazania informacji o zrealizowaniu wniosku*: ………….……………………………….

    …………………………………………………………………………………………………………

     

    ……………………………………

    (podpis wnioskodawcy)

     


     

    *Podać rodzaj zwrotnej formy poinformowania o zrealizowaniu wniosku. (osobisty odbiór w placówce, list polecony, zwrot na adres e-mail, ePUAP)

  • Kontakty

  • Logowanie