• KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH STRONA WWW

     

    Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

    • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 1.

    • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pani Agata Gabłońska . Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl  lub telefonicznie pod numerem 32 /  606 13 23.

    • Administrator przetwarza dane osobowe w celu promocji działań Szkoły.

    • Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawca usług hostingowych i firmy informatyczne oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

    • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na czas edukacji Ucznia, a przypadku pracownika , na czas zatrudnienia.

    • Podanie danych jest dobrowolne.

    • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wycofania zgody w każdym momencie, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.

    • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

    • Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.

  • Kontakty

  • Logowanie