• Listy klas 1 w roku szkolnym 2023/2024.

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach informuje, że w dniu 21.08.2023r. w budynku szkoły ( gablota na przeciwko sekretariatu ) zostaną wywieszone listy klas 1 a i 1 b. Zapraszamy !!!!

     • Podręczniki 2023/2024

     •  

      Podręczniki w roku szkolnym 2023/224 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      ​​​​​​​

      Dyrektor szkoły informuje, że wszyscy uczniowie otrzymują komplet darmowych podręczników. Podręczniki do przedmiotów dodatkowych, takich jak religia,  nie są objęte dotacją . Podręcznik do religii należy zakupić we własnym zakresie, jeśli uczeń będzie uczęszczać na religię Poniżej zamieszczamy tytuły podręczników z religii obowiązujące w szkole w roku szkolnym 2023/2024. 

      Klasa I: "Poznaję Boży świat", zespół autorów: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Wydawnictwo "Jedność", Kielce;

      Klasa II: "Odkrywam Królestwo Boże", zespół autorów: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo "Jedność", Kielce;

      Klasa III: "Poznaję Jezusa", podręcznik i ćwiczenia, zespół autorów: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo "Jedność", Kielce;

      Klasa IV: "Odkrywam życie z Jezusem", podręcznik i ćwiczenia, zespół autorów: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo "Jedność", Kielce;

      Klasa V: "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy", podręcznik i ćwiczenia, zespół autorów: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo "Jedność", Kielce;

      Klasa VI: "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno", podręcznik i ćwiczenia, zespół autorów: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo "Jedność", Kielce;

      Klasa VII: "Szczęśliwi, którzy czynią dobro", podręcznik i ćwiczenia, zespół autorów: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo "Jedność" Kielce.

       

     • Bezpieczne wakacje 2023

     •  „Bezpieczne wakacje 2023” – za kilka dni nadejdą upragnione wakacje!!!
      Ważne żeby czas odpoczynku, braku obowiązków, nie zwolnił z dbania o swoje bezpieczeństwo. Nie jest ważne gdzie będziecie spędzać ten czas – w górach czy nad morzem, w parku czy nad jeziorem, w mieście czy w lesie, aktywnie czy leniwie, na obozie czy na koloniach – pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żebyście wypoczęli i żeby Wasze wakacje były bezpieczne!

      #pssekatowice #bepiecznewakacje

     • „Łap słońce z głową”

     • Wojewódzka akcja informacyjna „Łap słońce z głową”, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat bezpiecznego korzystania z promieni słonecznych.

     • Rekrutacja 2023/2024

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach informuje , że listy kandydatów zakwalifkowanych i niezakwalifikowanych w II etapie rekrutacji zostały wywieszone w szkole ( drzwi wejściowe - wewnątrz ) . 

      Dyrektor szkoły 

      Magdalena Dołęgowska 

    • Nowa strona szkoły
     • Nowa strona szkoły

     • Witamy serdecznie na nowej stronie naszej szkoły. Z dniem 19 maja 2023 roku uruchamiamy naszą szkolną witrynę w nowej odsłonie. Większość informacji  z poprzedniej strony została przeniesiona na nową stronę.

    • Rekrutacja 2023/2024
     • Rekrutacja 2023/2024

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach informuje, że wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w I etapie rekrutacji zostali zakwalifikowani i przyjęci do szkoły. Listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjetych zostały wywieszone w szkole ( drzwi wejściowe - wewnątrz ) . 

    • Rekrutacja 2023/2024
     • Rekrutacja 2023/2024

     • Nabór odbywa się  przy wsparciu systemu elektronicznego -  https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

       

      Rekrutacja do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w oparciu o przepisy:

      1. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze.zm),2. uchwałę nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,3. zarządzenie nr 2 942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustaleniana rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

      terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów 

      przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych 

      form  wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół 

      podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.Rekrutacja elektroniczna dla kandydatów, którzy chcą wybrać swoją szkołę obwodową lub klasę o profilu artystycznym, akademickim - dwujęzycznym lub sportowym poza swoim obwodem na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w dniu 20 marca 2023 roku i potrwa do dnia 5 kwietnia 2023 roku, natomiast dla kandydatów, którzy dokonają wyboru szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa rozpocznie się od dnia 8 maja 2023 roku.

    • Zarządzenie Dyrektora Szkoły
     • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

     • Zarządzenie nr 6/2022/2023

      Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

      z dnia 24 luty 2023r.

      w sprawie  

      warunków korzystania ze stołówki szkolnej,w tym wysokości opłat za posiłki w roku 2023 

      Na podstawie  art. 106 ust. 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185.)  

      zarządza się, co następuje:

      § 1.

      Ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 40 mogą korzystać: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach , którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi MOPS oraz inni uczniowie .

      § 2.

      Osoby wymienione w § 1 korzystają z posiłków przygotowanych przez Szkołę Podstawową  nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach  na zasadzie cateringu i stosują się do wysokości opłat za posiłki, które ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33  w Katowicach.

      § 3.

      Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach  z dnia 23 lutego 2023 r. koszt obiadu dla uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmującą pełny koszt przygotowania posiłku wynosi 8,22 , koszt obiadu dla dzieci nie korzystających z dofinansowania wynosi 3,32 zł.

      § 4.

      Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki za cały miesiąc z góry do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie spożywało posiłki. Brak wpłaty w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków.

      § 5.

      Opłaty za posiłki uiszcza się: przelewem na rachunek bankowy  odbiorcy:

      Nr: 14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

      wpisując w tytule wpłaty:

      Obiady/ imię i nazwisko/klasa/nazwa szkoły /miesiąc/

      § 6.

      Opłata za niewykorzystane posiłki przez uczniów zwrotowi po uprzednim poinformowaniu SP 33 Katowice  o nieobecności .

      § 7.

      Pozostałe szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa Regulamin Stołówki SP 33 w Katowicach .

      § 8.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

       

      Dyrektor szkoły 

      Magdalena Dołęgowska 

  • Kontakty

  • Logowanie